Loading color scheme

Muzeum loutek v Plzni těží z místní bohaté loutkoherecké tradice

Muzeum loutek v Plzni těží z místní bohaté loutkoherecké tradice a mapuje činnost loutkových divadel hrajících v Plzni a jejím nejbližším okolí. Expozice postupně představuje počátky loutkářství v Plzni od kočovných loutkoherců, přes Loutkové divadlo Feriálních osad, Skupovo divadlo, produkce loutkových souborů z druhé poloviny 20. století až do současnosti.

Historie budovy
Dům č. 137/23 na náměstí Republiky v Plzni patřil od středověku mezi nejvýznamnější patricijské domy města. Je zapsanou nemovitou kulturní památkou, vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 38033/4-168. Dům je součástí původního středověkého městiště, které si zachovalo svůj tvar po současnost. Budova je tvořena dvoutraktovým průčelním domem a zadním dvorním stavením, které spojuje úzké křídlo na východní straně vnitřního dvora. Jádro průčelního domu pochází ještě z předhusitské doby. Po požáru v r. 1507 byl dům nákladně pozdně goticky obnoven. Z této doby se dochovaly detaily v přízemí průčelního domu. Do pozdní gotiky lze zařadit i samostatné zadní dvorní stavení, které je již jednotraktové. Velkolepá renesanční přestavba z let 1580–90, provedená tehdejším majitelem domu, Janem Bakalářem, dala dvoru jeho renesanční podobu, kterou si částečně zachoval po současnost. Přestavba obohatila průčelní dům o jednu z nejkrásnějších renesančních fasád a zvýšila jej o druhé patro a štít. Barokní stavební úpravy po roce 1726 zahrnovaly výměnu dřevěných trámových stropů v přízemí průčelního domu za klenby. Do dvora bylo vloženo úzké dvoupatrové křídlo. Z doby baroka pocházejí také unikátní střešní krovy, vztyčené koncem 18. století. V barokním období byly také všechny tři části domu vzájemně propojeny pavlačemi, obíhajícími dvůr. Arkády, které se nacházely v přízemí východního křídla, byly v období klasicismu uzavřeny zdmi. Pozdější stavební úpravy na domě jsou z hlediska stavebně historického vývoje nepodstatné. Uchování objektu v jeho původních dispozicích, včetně všech dochovaných umělecko-řemeslných detailů bylo základním cílem památkové péče. Kromě dříve provedené obnovy krovu byly proto restaurovány výmalby dvou místností v prvním patře, dvojice kachlových kamen a soubor kamenných ostění a portálů dveří. Na uliční fasádě pak proběhla obnova sgrafit ve štítu včetně všech dochovaných kamenných plastik s motivem lvů, grifů a orlice ve vrcholu štítu.

Objekt domu č.23, kde sídlí Muzeum loutek, je ve vlastnictví města, které financovalo i rozsáhlou stavební rekonstrukci, která začala v roce 2007.Náklady na vybudování Muzea loutek se pohybovaly kolem 60 000 000 korun. Investorem expoziční části bylo Divadlo Alfa, které projekt expozice a jeho realizaci připravilo spolu se Západočeským muzeem v Plzni. Kurátory byli Mgr. Daniel Bechný a Mgr. Jana Studená (ZČM v Plzni) a Mgr. Tomáš Froyda (Divadlo Alfa). Muzeum loutek tak vzniklo díky úzké spolupráci a společnému úsilí města Plzně a Plzeňského kraje. Provozovatelem Muzea loutek je Západočeské muzeum v Plzni.

Příběh loutek, který muzeum vypráví, začíná již na počátku 19. století.

Příběh loutek, který muzeum vypráví, začíná již na počátku 19. století. V té době se Plzeňané mohli těšit z divadelních představení kočovných lidových loutkářů, kteří  projížděli s koňskými povozy opakovaně své oblíbené štace, takzvané „abštechry“. K nejstarším známým rodinám, které provozovaly kočovná divadla, patřili Kopečtí, Maiznerové, Dubští, Kočkové nebo Finkové.